Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Happy Rent B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

Artikel 1: Algemeen

Happy Rent B.V. (HR) levert haar diensten conform de hieronder genoemde omschrijvingen, welke te vinden zijn in de meest recente, geldige, tarievenlijst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Happy Rent B.V., uitgebrachte offertes, verhuur -en verkoopovereenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten met betrekking tot de uitvoer van werkzaamheden, aanneming van werk daaronder begrepen,. met haar opdrachtgever, hierna te noemen 'Opdrachtgever'.

2.2Wijzigingen in een overeenkomst tussen HR met Opdrachtgever aangegaan en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen HR en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding(en) tussen HR en Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van HR zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

3.2 Een overeenkomst is alleen dan tot stand gekomen zodra HR deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd of aan Opdrachtgever een factuur heeft gestuurd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt .

3.3 Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van HR zijn eerst geldig, nadat deze door HR schriftelijk zijn aanvaard.

3.4 Indien wijzigingen als voornoemd leiden tot verhoging/verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden bevestigd.

3.5 HR kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 


3.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 


Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 HR verbindt zich jegens Opdrachtgever de zaken te leveren conform omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte dan wel de verhuur- of koopovereenkomst aangegeven.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Opdrachtgever verschaft alle verdere noodzakelijke medewerking en benodigde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van Opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt HR zich het recht voor om de voorbereidingen dan wel de uitvoering van de opdracht te staken. De door HR geleden schade voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, dient te worden vergoed door Opdrachtgever.

4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient Opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de opdracht geen of slechts gedeeltelijke doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan..

4.5 Voor het geval dat HR zijn diensten in kader van een geluidsversterking aanbiedt aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid aangaande de geluidskwaliteit van de aangeleverde geluidsdragers, dan wel van de kwaliteit van de optredende artiesten, die gebruik maken van de geluidsinstallatie van HR. Opdrachtgever kan generlei aanspraak maken op schadevergoeding bij het niet goed functioneren van de apparatuur.

4.6 Bij levering en op en –afbouw van het gehuurde dient Opdrachtgever steeds aanwezig te zijn op de locatie waar het gehuurde geleverd zal worden.

4.7 HR moet onmiddellijk de opdracht bij aankomst kunnen uitvoeren en tot vlakbij de betreffende locatie zonder enige obstakels (modder, wagens, etc.) kunnen rijden. Opdrachtgever dient de locatie waar het gehuurde moet komen te staan kennen vooraf aan het moment dat HR de materialen levert en/of opbouwt.

4.8 Indien het gehuurde moet worden gevoed met elektriciteit dient Opdrachtgever deze te voorzien tot op de locatie waar het gehuurde geplaatst moet worden.

4.9 Extra kosten als gevolg van het gebrek tot het nakomen van bovenstaande vereisten, zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 5: Tariefbepalingen

Tenzij in tarieflijsten, aanbiedingen of in de boekingsbevestiging anders is vermeld, zijn de door Happy Rent B.V. opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen welke zijn verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij anders vermeld in de aanbieding of op de factuur, bedraagt de betaaltermijn 14 dagen na factuurdatum. of, indien aangegeven, contant, bij levering voor aanvang van het optreden. Vindt betaling bij levering of achteraf plaats dan dient Opdrachtgever een getekend exemplaar van de factuur retour te zenden.

6.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever, is het totaal openstaande factuurbedrag, alsmede zijn ook de overige openstaande facturen, zonder ingebrekestelling direct opeisbaar. In dat geval is Opdrachtgever tevens terstond en van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.
Deze rente met de administratiekosten zal door HR per aanmaning worden opgeëist binnen 2 weken nadat een vergeefse herinnering aan Opdrachtgever is verstuurd.

6.3 Indien Opdrachtgever na aanmaning niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, komen alle kosten welke noodzakelijk zijn voor het afdwingen van nakoming van de overeenkomst, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, ten laste van Opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs en de bijkomende kosten van rente en administratie.

6.4 Nieuwe boekingen van Opdrachtgever worden niet geaccepteerd tot de betreffende betaling door HR is ontvangen.

6.5 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 7: Verhuur

7.1 HR is gedurende de uitvoering van de opdracht niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen van alle aanwezige personen dan wel voor enig lichamelijk letsel aan deze personen.

7.2. De verhuurde objecten blijven eigendom van HR en mogen zonder schriftelijke toestemming van HR niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

7.3 In geval van verhuur zonder personeel van HR is Opdrachtgever gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en / of beschadigingen, welke terstond aan HR schriftelijk kenbaar gemaakt dienen te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door Opdrachtgever.

7.4 Het verhuurde dient grondig verankerd dan wel vastgezet te worden door Opdrachtgever.

7.5 Opdrachtgever is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Opdrachtgever dient het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken als een goed huisvader. Opdrachtgever dient de gebruiksaanwijzing en handleiding zoals opgenomen in het logboek van het verhuurde in acht te nemen. Opdrachtgever verklaart de gebruiksvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en de spelregels van elk gehuurd object te kennen op het moment dat de materialen afgehaald of geleverd en/of opgebouwd worden. Schade aan het verhuurde of aan derden door het verkeerd gebruik van het verhuurde komt voor rekening van Opdrachtgever. Het verhuurde dient aan HR in dezelfde staat als waarin het is ontvangen te worden terug geleverd. Indien klant een 'Happy Rent-schadeverzekering' heeft afgesloten en betaalt zijn kleine gebruikersschades zoals krassen of kleine gaatjes gedekt door deze verzekering. Ernstige schades, zoals breuken, vernietiging of verwoesting die ertoe leiden dat een product niet meer verhuurd kan worden, zijn uitgesloten van deze verzekering. 

7.6 Aan het verhuurde mogen zonder schriftelijke toestemming van HR geen bewerkingen worden verricht zoals, maar niet beperkt tot, schilderen, belettering, zagen of lassen. Indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, worden aan Opdrachtgever de herstelkosten in rekening gebracht welke door Opdrachtgever direct dienen te worden voldaan.
Indien door bewerkingen of veranderingen aan het verhuurde, het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op reductie van de huursom.

7.7 Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient Opdrachtgever het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen huurtermijn worden naar rato extra huurkosten in rekening gebracht.

7.8 Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor Opdrachtgever, niet naar behoren mogelijk is, heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en kan HR nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door Opdrachtgever geleden schade. De betalingsverplichting van Opdrachtgever blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

 

Artikel 8: Annuleren van de opdracht

8.1 Happy Rent B.V. behoudt zich het recht voor om binnen 48 uur na een boeking te annuleren zonder opgave van redenen en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever.

8.2 Indien Happy Rent B.V. pas na 48 uur een boeking annuleert kan Opdrachtgever schriftelijke, een schadeclaim van 15% over het totale bedrag van de boeking exclusief btw vorderen, tenzij Happy Rent B.V. een gelijkwaardige, vervangende, boeking kan regelen welke voor Opdrachtgever acceptabel is.

8.3 Opdrachtgever kan een boeking schriftelijk annuleren met inachtneming van de hieronder gegeven kosten bij annulering:
- Binnen 48 uur na plaatsing van de opdracht, geen verdere kosten.
- Tot 21 dagen voor de uitvoeringsdatum: 25% over het totale bedrag van de opdracht ex btw met een minimum van € 100,00.
- Na bovengenoemde termijnen: het totale bedrag van de boeking ex btw

Indien Opdrachtgever een dringende geldende reden voor de annulering ter kennis geeft welke door Happy Rent B.V. geaccepteerd wordt, kan Happy Rent B.V. van het vorderen van het bedrag van de boekingsopdracht afzien.
Indien Opdrachtgever een 'Happy Rent-annuleringsverzekering' heeft afgesloten, betaald en de annuleringen ten minste 48 uur voor aanvang van de huurperiode schriftelijk doet zijn geen verdere kosten meer verschuldigd bij het annuleren van de boeking waarop deze verzekering betrekking heeft.

8.4 Mocht een optreden worden onderbroken dan wel stopgezet wegens het ontbreken van vergunningen of andere toestemmingen van derden, waaronder betalingen van buma/stemra-rechten, waar Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dan dient Opdrachtgever onverwijld het totaalbedrag van de boekingsopdracht, vermeerderd met 25% ter vergoeding van eventuele schade welke Happy Rent B.V. door deze handelingen kan oplopen, aan HR te betalen.

8.5 Bij het niet afhalen van het gehuurde of het niet aanwezig zijn bij levering, wordt er niet geleverd, maar wel gefactureerd alsof er geleverd is. 

8.6 Verzend- en retourkosten zijn voor rekening van de klant. 


Artikel 9: Prijsaanpassing

Happy Rent B.V. behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te veranderen. Opdrachtgever heeft voor reeds geplaatste boekingen het recht om deze alsnog 3 dagen na bekendmaking van deze verandering te annuleren.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Het gebruik van het verhuurde geschiedt geheel op eigen risico van Opdrachtgever.
HR is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- en/of letselschade van Opdrachtgever diens personeel of derden ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde zaken tijdens de huurperiode.

10.2 Opdrachtgever is gehouden HR te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de door HR geleverde zaken.

10.3 De schadevergoedingsplicht voor HR, indien en zover enige aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de verzekeraar van HR uit te keren bedrag.

10.4 Een rechtsvordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever jegens HR ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

10.5 In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet door toerekenbare schuld van Opdrachtgever

10.6 De rechtsgeldig vertegenwoordiger van Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle lichamelijke en materiële schade aan eventuele installaties en eigendommen van Happy Rent B.V. en diens personeel gedurende het verblijf van de apparatuur op de betreffende plaats, voor zover dit letsel of deze schade is veroorzaakt door:
- Opdrachtgever, de eigenaar dan wel personeel van deze locatie
- bezoekers van de locatie.
- materiaal van de eigenaar van de locatie welk ondeugdelijk blijkt te zijn (o.a. tenten, podia, stroomvoorzieningen)
Zodanige schade aan het verhuurde waardoor dit onbruikbaar is geworden dient op basis van nieuwwaarde binnen 2 weken vergoed te worden na ommekomst waarvan HR zich het recht voorbehoudt om omzetverlies te vorderen.

10.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een deugdelijke verankering van het verhuurde. Bij storm, zware wind of windstoten dient het verhuurde direct afgebroken te worden.

10.8 Opdrachtgever dient zich te verzekeren tegen schade aan het verhuurde door weersomstandigheden. 


Artikel 11: Claims

Indien opdrachtgever na uitvoering van de boekingsopdracht niet tevreden is, kan deze, schriftelijk binnen 5 werkdagen, een klacht indienen bij Happy Rent B.V.. Indien de klacht gegrond is zal Happy Rent B.V. een deel van de betaling restitueren. Claims kunnen slechts worden ingediend nadat de betaling voor de boekingsopdracht ontvangen is en aan deze Algemene Voorwaarden is voldaan.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle met HR gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13: BUMA/STEMRA, SENA en VIDEMA -rechten

Indien er voor zover tussen Opdrachtgever en HR enige overeenkomst vigeert ten gevolge waarvan bij de uitvoering van verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor HR, BUMA/STEMRA, SENA en VIDEMA–rechten dan wel andere intellectuele eigendomsrechten, verschuldigd zijn, zullen deze rechten door Opdrachtgever worden voldaan die in het voorkomende geval eveneens zal zorgdragen voor aangiften daarvan en HR zal vrijwaren voor betaling van deze rechten.

 

Artikel 14 Ontbinding

14.1 HR heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien Opdrachtgever één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel op het tijdstip dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

14.2 Onverminderd de rechten van HR op basis van de wet is HR gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever indien na het sluiten van de overeenkomst aan HR omstandigheden ter kennis komen die HR goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien HR bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende ondanks sommatie.


14.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan HR zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HR bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 15: Slotbepaling

Het op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen VN-verdrag inzake koopovereenkomsten betreffende deze genoemde zaken is niet van toepassing en wordt niet geaccepteerd

Privacyverklaring

Happy Rent B.V. Happy Rent B.V., gevestigd aan Gaasstraat 3A 6369 VA Simpelveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.happyrent.nl Gaasstraat 3A 6369 VA Simpelveld +31850020026

Guido Noteborn is de Functionaris Gegevensbescherming van Happy Rent B.V. Hij/zij is te bereiken via guido@happyrent.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Rent B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happyrent.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Rent B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Happy Rent B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- Happy Rent B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Happy Rent B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Rent B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Rent B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder genoede persoonsgegevens (Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type). 
 
Bewaartermijn: 7 Jaar 
Reden: Wettelijk verplicht door belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Rent B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Happy Rent B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy Rent B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Rent B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happyrent.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Happy Rent B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happy Rent B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@happyrent.eu